روبات بازو فوق العاده سریع که در هوا اجسام را می گیرد 1:37