تریلر فیلم "دکتر استرنج لاو" ساخته "استنلی کوبریک" 1:37