قطعه چهارفصل (ایتالیایی) اثر ویوالدی- آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین 0:58