رضا ثروتی درباره ی فیلم ارغوان، نسخه ی کوتاه نشده

1:31