بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه کتاب تهران 0:59