روایت رشیدپور از کسانی که برای درمان به ترکیه می روند

1:37