آفرود با موتور از شمس آباد تا کاروانسرای دیرگچین 2:34