وزیر نفت: نتیجه نشست ۱۷۴ اوپک همان بود که ... 1:47