پیش نمایش جلسه سی و دوم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:01