برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ بیست و هشتم آبان 93 30:01