گزارش تلویزیونی از نخستین نشست کمپین #من_طراحم 3:46