واکنش عباس جدیدی به عکس جنجالی جدیدش در حال کارت کشیدن برای یک خیریه !

1:00