اینجا خانه ملت است و نماینده باید صدای مردم باشد 0:38