پنج گام اساسی برای موفقیت در کنکور، گام اول: هدفگذاری 13:20