اعتراف برگمن: مقابله با هسته ای ایران از هر راهی 0:43