محمدعلی اثنی عشری:شماکه کارنابلدبودیدچرامسؤلیت پذیرفتید 5:40