پیش نمایش جلسه شانزدهم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:58