مدیر اجرایی پارسی جو در برنامه حالا خورشید رضا رشیدپور

20:48