پروژه پارکینگ هوشمند با برد آردوینو و شمارش خودروهای ورودی 0:40