اجرای زنده به طاها به یاسین 1 و 2 توسط علی فانی 9:16