برنامه تلوزیونی دکترفرخانی دررابطه روشهای نوین دیسک کمر 53:16