آموزش - اکیوچک - تنظیم ساعت و تاریخ - پرفورما - فارسی 1:37