فیلم اجرای گروه علمی پژوهشی و حرفه ای مبتکران

28:41