بهرام افشاری در کمپین بزرگ ای بی واگیر ندارد

9:12