سخنرانی استاد رائفی پور - « طیف شناسی مردم سقیفه جلسه دوم»

1:22:30