ببرهای کوچولو سازمان جهانی کیوکوشین اویاما(کانچو ضیایی) 1:44