وظیفه ما در فرودگاه ها ارائه خدمات ایمن و تسهیلات مناسب به مسافران است 5:42