تصادف با دیواره کناراتوبان بدلیل تغییر مسیرهای پی در پی 0:37