نشست کاری وزیر صنعت ، معدن و تجارت با مدیران ایدرو 2:59