باهم بخوانیم درکتابخانه شهید بهشتی؛ کهگیلویه و بویراحمد 4:35