سخنرانی خیلی جالب امام خامنه ای-ایستادگی در راه خدا ... 2:51