اهمیت برنامه زمانبندی-آموزش تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت 4:16