توضیحات دکتر جواد محمدی در مورد درد گوش در رادیو تهران 1:00