ما به یک عمر همراهی با خانواده ایرانی، خرسندیم. 0:35