گروه سه تار نوازان داروگ (هنرجویان آموزشگاه داروگ) 5:27