میدانید چرا کسانی که در سد ها شنا میکنند غرق می شوند؟!

2:52