بازسازی آزمایشگاه تشخیص طبی زمرد(بعدafter)دکتروکیلی 4:29