نوحه (خوش آمدی ای سربریده) / حاج محمدرضا طاهری 7:51