شروع طرح پایلوت ساخت مدرسه نو کپر (سیستان و بلوچستان) 1:05