کنفرانس خبری کارلوس کی روش بعد از بازی ایران و ویتنام 3:33