قهرمانی حاج خانم جوادی در مازالاخ! (خانه ماپلاس) 1:16