تاریخ بیت کوین از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ (نمایی از Git) 10:20