دامپزشکان و مهندسان با کمک پرینتر های سه بعدی سرطان پرنده ای را درمان کردند

2:34