مستند به وقت جام - قسمت اول کشور انگلستان؛ ملک ملکه 27:22