روحانی: رشد نقدینگی چیزی نیست که امروز از آسمان هفتم نازل شده باشد 1:57