درد دل با امام زمان *.حاج آقا آل هاشم.امام جمعه محبوب 4:27