بخشی از ارایه دکتر روح افزا در درس-گفتگوی "زن امروز" 5:35