نظر یکی از شرکت کنندگاه در کارگاه کار افرینی و استارت اپ رهپویان 7 0:30