تاثیر لیزرپرتوان بر کارپال تانل سیندرم یا گرفتگی عصب مچ 0:33