خوندن ترانه «لب کارون» آغاسی توسط پدر راتین رها 0:19